۱۳۹۲/۱۱/۳۰

افغانستان با جاپان، سنگاپور و قطر بازی می کند، رویارویی قهرمانها در آسیا


فدراسیون فوتبال افغانستان خبر داده است که افغانستان به مسابقات قهرمان های زونهای کنفدراسیون فوتبال آسیا دعوت شده است. 

به گفته منبع، فدراسیون فوتبال افغانستان این دعوت را پذیرفته است. 

قطر در سال جاری قهرمان فدراسیون فوتبال غرب آسیا شده است. جاپان در شرق آسیا قهرمان شده است. سنگاپور قهرمان جنوب شرق آسیاست و افغانستان نیز قهرمان جنوب آسیا شده است. 

تاریخ و محل دقیق این مسابقات هنوز اعلان نشده است.


۱ نظر: