۱۳۹۴/۲/۱۳

فدراسیون فوتبال یک عده از اشتراک کنندگان کورسهای آموزشی را سلیقوی انتخاب می کند


یک تعداد اشتراک کنندگان برنامه های آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان روی علایق سلیقوی انتخاب می شوند و نه به اساس معیارهای قابل قبول. 

اخیراً برنامه مهارتهای برتر در دوبی برگزار شد و تعدادی بانو نیز در این برنامه اشتراک ورزیدند. جالب است که یکی از این بانوان هیچ تجربه فوتبالی نداشته و در گذشته به حیث مسئول پذیرش و اخیراً به حیث گدام دار فدراسیون ایفای وظیفه کرده است. 

هدف کورس مهارتهای برتر تربیه مربیان فوتبال است. 

با اینکه برنامه مهارتهای برتر از سوی سفارت انگلستان در کابل و سازمان لیگ برتر انگلستان تمویل می شوند، اما مصارف این برنامه به پای افغانستان قید شده و انگلستان مصارف این برنامه را در مجموع کمک های این کشور به افغانستان حساب می نماید. از همین روی، مهم است که فدراسیون فوتبال تنها افرادی را به این گونه برنامه ها اعزام نماید که شرایط و معیارهای این برنامه ها را داشته باشند. 

با اینکه بانوان زیادی نیستند که در برنامه های آموزشی خارج از کشور اشتراک نمایند، اما این طور هم نیست که هیچ بانوی با تجربه فوتبالی وجود نداشته باشد که در عوض بانوی که هیچ تجربه در فوتبال ندارد، به برنامه معرفی گردد. 

مصرف هر اشتراک کننده در چنین برنامه ها به هزاران دالر می رسد و این پول نباید هدر برود. حضور در برنامه های آموزشی نباید در جهت وقت گذرانی باشد، بلکه باید روی کسانی سرمایه گذاری شود که فوتبال کشور از فعالیت های آنها استفاده کرده بتوانند. فدراسیون فوتبال به جای کمیت، باید روی کیفیت برنامه ها تمرکز کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر