۱۳۹۳/۳/۱۲

نظر یک هموطن مقیم اروپا در مورد عملکرد تیم ملی در جام چلنج


این مطلب را فخری سالم، پدر میلاد سالم، نوشته است و فوتبالنامه با کسب اجازت از ایشان، مطلب را باز نشر می نماید

امروزه همه آگاهند که بازی فوتبال آمیزه ای از برد و باخت است، و به طورطبیعی زمانی می برد و گاهی می بازد. اگر ببرند خوشحال و سرحال هستند وجشن پایکوبی میکنند واگر ببازند ناراحت و افسرده و غمگین که هردوحالت درابتدا یک امر طبعی است. ولی غیرطبعی ان خواهد بود بجای اینکه ازحالت سر به هوا و دل بتماشا خود را بیرون بکشیم و راهکارهای مناسب را پیدا کنیم 

درعوض بخاطرکتمان ضعف ها ونارسایی های خود دیگران رازیرساتور انتقادها وتوهین وتحقیربی مورد چند جوان احساساتی بی اطلاع قرارداده و جو بی اعتمادی وبدبینی را دراطراف انان که بنابه دلایلی شرکت کرده نتوانسته اند باندازیم که این عمل ما نه تنها ضعف ها وکمبودیهای ما را رفع نخواهد کرد بلکه سبب جریحدار شدن احساسات پاک انانیکه تاکنون ارزوی پیوستن به تیم ملی وطن را داشتند خواهد گردید . 

درچنین حالات مسئولین آگاه و با درایت همواره با تامل و اندیشه در چنین مواردی راه بیرون رفت را جستجو وپیدا میکند، نه ازبرد خود بیخود میشود و وظایف بعدی را فراموش وبالای افتخار بدست امده به اصطلاح لم میدهد و نه هم باخت را مانع پیشروی برای اینده خود تلقی مینماید .بردوباخت فوتبال یقینن عوامل بسياردارد تنها نیامدن یک بازیکن انهم که درزمینه خودما رسیدگی لازم کرده نتوانستیم ویا احيانا چند عامل ديگر. 

 بهرحال من فكرمیکنم به خیرما خواهد بود که بازنده شدیم تا برنده شدن.زیرا وقتیکه نميتوانيم ظرفيت برنده بودن را داشته باشيم بهتر است بازنده شویم تا به ضعف های خود متوجه شویم وجسورانه روی کمبود های خود انگشت بگذاریم .چنانکه اقدام جسورانه امروزی فدراسیون ورزشی افغانان مقیم اروپا درخوریاداوری است که راهکارهای پیشنهادی بسیارجالب را بخاطر انسجام وبهبود وضع فوتبال افغانستان درصفحه فسبوکی خود پیشکش نمودند که این رهکارها درجمع تدابیرکه برای رفع کمبودی ونارسایی ها فدراسیون فوتبال افغانستان مطرح خواهد کرد مدنظرباید گرفته شود . 

بیاید اعتراف کنیم که بردن ما رامغرور وبیحال ساخته بود و نخواستیم ضعف های خود رابدرستی ببينيم وبرای رفع ان کارهای جدی وعملی را انجام دهیم٬ وفقط درجریان بازی های چلنج کاپ بیکبارگی کشف کردیم که خط حمله ضعیف داریم چرابرای تشخیص ودیدن ان پیش ازبرگزاری مسابقات ازعینک تیزبین خود استفاده نکردیم بهرصورت٬ اما باختن٬ ما را مجبوروواداربه فهميدن ودیدن و جستوجو كردن کمبودی وخلا هاخواهد ساخت و اگرخداکمک کند كمي واقعبين باشيم بزودی ضعفها ونارسایی ها را پيدا ميكنيم وآماده میشويم براي کسب پیروزی های بعدی درمسابقات شاید بزرگتر ازامروز٬ وباید متوجه شده باشیم که بردن با ضعفهاي زياد هم فرقي با باخت ندارد. 

چون مانتوانستیم مسووليت حفظ برد خود رابه گردن بگيريم،چنانکه در مرحله بعدي دیدیم که باخت ما سنگينتر بود طوریکه در هفت مسابقه ای که در مرحله نهایی جام چلنج انجام داده، هیچ پیروزی نداشته است. در این هفت مسابقه، افغانستان 4 شکست خورده و 3 مساوی کرده است ودرچلینج کاپ ۲۰۱۴ یک برد٬ 2باخت و2 مساوی بهرصورت حالاکه بازی را باختیم باید نه تنها خودما را بلکه دیگران را هم بهتربشناسيم؛ وفاداران و فرصت طلبان را، و غيره و غيره را ٬

پیشنهاد من به مسئولین محترم اینست که باید توجه فرمایند که مغرورشدن و لمیدن بالای افتخار یک بردقهرمانی٬ که قهرمان جنوب اسیا شدیم ما را به جايي نخواهد رساند،بهتراست درگام نخست درساختاروهئیت رهبری فدراسیون فوتبال تجدید نظر صورت گیرد ودرگزینش وانتخاب دستیاران ترینرتیم ملی اقای (کارگر) که یکی ان تمام هوش وفکراو گرفتن عکسهای یادگاری وبرامدن ضروروغیر ضرور دررسانه های تصویری ومسافرت ها است ودیگری که بیچاره بدون عینک راه خود را پیداکرده هم نمیتواند به دیگران چه راه را نشان خواهد داد. که اینده فوتبال به انان سپرده شود٬لذالازم است درمورد تجدیدنظرصورت گیرد درعوض ازنیروی جوان و اشخاص بامسئولیت ازداخل وخارج کشوراستفاده شود درغیران برای جناب کارگر به تنهایی حل این همه دشواری ها مشکل خواهد بود و تیم ملی مابامشکلات موجود خودهمان جا خواهد بود كه قبل بوده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر